boomkikker_hyla arborea_gijs damen

Kenmerken

De bruine kikker (Rana temporaria) bereikt een lengte van 9 tot 10 cm. Hij is zeer variabel wat rugkleur en tekening betreft: geelbruin, roodachtig bruin of donkerbruin, soms zijn er groene tinten zichtbaar. De tekening bestaat uit donkere of zwarte vlekken op de rug en donkere dwarsstrepen op de achterpoten. Ze kan echter geheel ontbreken. Vrijwel alle bruine kikkers hebben een donkere, langwerpige vlek die het trommelvlies bedekt en reikt van het oog tot aan de basis van de voorpoten. De keel en buik kunnen wit, vuilgeel of soms oranjeachtig zijn, meestal met een marmerpatroon van bruine of grijze vlekken. De huid is meestal vrij gaaf.
Karakteristiek is de hielknobbel (metatarsusknobbel) die duidelijk kleiner is dan deze van de heikikker. Verder is hij eveneens van laatstgenoemde te differentiëren door zijn rondere snuit.

Tijdens de paartijd is het mannetje herkenbaar aan de forser gebouwde voorpoten en de paarborstels op de duimen en aan zijn spierwitte keel met een vaag blauwe schijn. De larve van de bruine kikker wordt vrij groot, tot 4-5 cm en heeft een stomp staarteinde.

Levenswijze

De bruine kikker wordt aangetroffen in een grote verscheidenheid van landschapstypen: heide- en duingebieden, riviervalleien en polders, landbouwgebieden en bossen, in vlakten en in sterk antropogene biotopen zoals parken, tuinen en industriegebieden. Ook wat paaiplaatsen betreft is hij vrij plastisch: vijvers, weide- en bospoelen, grachten en sloten, karrensporen en overstroomde graslanden.
De bruine kikker is één van onze amfibieën die het vroegst naar het voortplantingswater trekt. De afgezette eiklompen zijn aanvankelijk niet groot maar zwellen aan in contact met het water en worden zeer omvangrijk. Ze bevatten zo een 700 tot 4500 eieren en worden vooral in ondiepe waterpartijen afgezet.

Roep

De roep bestaat uit een reeks zachte geluiden "grouk-grouk-grouk". Roept ook in koor waarbij dan een knorrend geluid geproduceerd wordt. De lokroep wordt vooral 's nacht geproduceerd, alhoewel tijdens het hoogtepunt van de paaractiviteit, het roepen reeds vanaf het middaguur begint.

Verspreiding

De bruine kikker is over het gehele Vlaamse land vrij algemeen alhoewel hij in sommige streken weinig of niet waargenomen wordt: vallei van de Leie in Oost-Vlaanderen nabij de grens met Henegouwen, sommige delen van het Hageland en van het oosten en noordoosten van Antwerpen.
Verspreidingskaart van de Bruine kikker in België van 2010 tot vandaag (waarnemingen.be).

Voor alle info of folders: info@hylawerkgroep.be - Cookies beleid Hylawerkgroep.be

Laatste aanpassing: 24-07-2019 10:59:40