boomkikker_hyla arborea_gijs damen
Studiebureaus en onderzoekers die de meest recente gegevens over amfibieën en reptielen wensen te gebruiken kunnen deze aanvragen bij Natuurpunt Studie. Natuurpunt Studie en haar werkgroepen beheren immers een aantal databanken met verspreidingsinformatie over dier- en plantensoorten in Vlaanderen. Wat de amfibieën en reptielen betreft, is het beheer van de HYLA-databank in handen van HYLA, de amfibieën- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt. De meeste informatie is beschikbaar op UTM1-niveau.

Geen van de participerende werkgroepen krijgt een structurele financiële ondersteuning voor het onderhoud van de databank, meer bepaald voor het inzamelen en invoeren van gegevens, homologatie enz. Daarom staat tegenover elke aanvraag van verspreidingsinformatie een vergoeding voor het gebruiksrecht. Het intellectuele eigendomsrecht van de natuurwaarneming blijft bij de waarnemer. Natuurpunt vertegenwoordigt enkel de rechten van deze vrijwilligers.

Procedure voor het aanvragen van natuurinformatie

Indien nodig organiseren we ook een avond ter plaatse om de informatie te bespreken met de lokale vrijwilligers, en aan te vullen met lokale kennis die nog niet in de databanken opgenomen werd.

Er bestaan ook enkele externe databanken met historische gegevens. Hiertoe hebben we niet altijd rechtstreeks toegang, maar we kunnen wel bemiddelen bij het verkrijgen van deze informatie.

Bijkomend kan een hele reeks onderzoeken op vraag of in onderaanneming worden verricht. Dit kan bv. gaan over het opzetten van langlopende monitoringschema's.


Voor alle info of folders: info@hylawerkgroep.be - Cookies beleid Hylawerkgroep.be

Laatste aanpassing: 30-10-2017 22:13:46