boomkikker_hyla arborea_gijs damen

De IUCN Rode Lijst van de amfibieën en reptielen in Vlaanderen

Rode Lijsten vormen een belangrijk instrument voor het natuurbeleid. Een Rode Lijst geeft een inschatting van de uitsterfkans van een soort door ze te toetsen aan bedreigingscriteria. Het Instituut voor Natuur- en BosOnderzoek (INBO) heeft sinds het recente Soortenbesluit de opdracht gekregen om de opmaak van Rode Lijsten in Vlaanderen te coördineren. Hierbij is het aangewezen dat we de criteria die gebruikt worden voor het opstellen van de Rode Lijsten in Vlaanderen afstemmen op de internationaal gangbare criteria die gebaseerd zijn op de richtlijnen van de International Union for Conservation of Nature (IUCN).

De begeleidende tekst kunt u hier (.PDF, 4,80 MB) vinden.
Het volledige document kunt u hier (.PDF, 1,50 MB) vinden.

Regionaal uitgestorven (1)

Geelbuikvuurpad Bombina variegata

Ernstig bedreigd (2)

Boomkikker Hyla arborea
Knoflookpad Pelobates fuscus

Bedreigd (4)

Adder Vipera berus
Gladde slang Coronella austriaca
*Ringslang Natrix natrix
Vroedmeesterpad Alytes obstetricans

Kwetsbaar (4)

Heikikker Rana arvalis
Kamsalamander Triturus cristatus
Rugstreeppad Bufo calamita
Vuursalamander Salamandra salamandra

Bijna in gevaar (1)

Poelkikker Pelophylax lessonae

Momenteel niet in gevaar (9)

Alpenwatersalamander Ichthyosaura alpestris
Bastaardkikker Pelophylax kl. esculentus
Bruine kikker Rana temporaria
Europese meerkikker Pelophylax ridibundus
Gewone pad Bufo bufo
Hazelworm Anguis fragilis
Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris
Levendbarende hagedis Zootoca vivipara
Vinpootsalamander Lissotriton helveticus

Onvoldoende data (1)

Muurhagedis Podarcis muralis

* Enkel geïntroduceerde populaties in Geel, Jette, Ganshoren, Zellik, Hoegaarden en Wervik werden in rekening gebracht.

Auteurs:

Robert Jooris, Peter Engelen, Jeroen Speybroeck & Iwan Lewylle: Hyla, de amfibieën- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt
Gerald Louette, Dirk Bauwens & Dirk Maes: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is ontstaan door de fusie van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW) en het Instituut voor Natuurbehoud (IN).

Voor alle info of folders: info@hylawerkgroep.be - Cookies beleid Hylawerkgroep.be

Laatste aanpassing: 03-09-2016 18:31:57